Image

Sənədlər

Sertifikatlaşdırma üzrə orqan “AZGİDASERT” MMC-nin iş prosesində istifadə etdiyi sənədlərin siyahısı

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi

 • “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1 iyul tarixli 343 nömrəli qərarı;
 • “Qida məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 18 noyabr tarixli №759-IQ nömrəli qərarı;
 • “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu;
 • “Qida məhsullarının təhlükəsizliyi-məhsulların uyğunluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 18 noyabr tarixli №759-IQ nömrəli qərarı;
 • “Milli Akkreditasiya Sistemində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu;
 • “Ölçmələrin vəhdətinin təmini haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu;
 • “İstehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu;
 • “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu;
 • “Qida məhsulları üçün uyğunluq sertifikatlarının, gigiyenik, fitosanitar sertifikatların və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarı;

Standartlar:

 • ISO/IEC 17065 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlara dair tələblər”;
 • ISO/IEC 17021 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. İdarəetmə sisteminin auditini və sertifikatlaşdırmasını həyata keçirən orqanlara dair tələblər”;
 • ISO/IEC 17040 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və akkreditasiya üzrə orqanların bərabər qiymətləndirməsinə dair ümumi tələblər”;
 • ISO/IEC 17000 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Lügət və ümumi prinsiplər”;
 • AZS ISO 9001 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi. Tələblər”;
 • AZS ISO 9000 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi. Əsas müddəalar və lüğət”;
 • AZS “Məhsulun identifikasiyası. Ümumi müddəalar”;
 • AZS-498-2010 “Oxşar məhsulların sertifikatlaşdırma sistemi”;
 • AZS-004- 1996 “Milli sertifikatlaşdırma sistemi. Milli Uyğunluq Nişanı”.
 • ISO/PAS 17001:2005 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Qərəzsizlik, prinsiplər və tələblər”;
 • ISO/PAS 17002:2005 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Məxfilik, prinsiplər və tələblər”;
 • ISO/PAS 17003:2004 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Şikayətlər və apellyasiya. Prinsiplər və tələblər”;
 • ISO/PAS 17004:2005 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Məlumatların açıqlanması. Prinsiplər və tələblər”;
 • Beynəlxalq standart ISO 31000 “Risklərin İdarə Edilməsi Sistemi”;
 • ISO 17005:2008 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. İdarəetmə sisteminin istifadəsi. Prinsiplər və tələblər”;
 • ГОСТ 31814 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Məhsulların sınağı üçün nümunələrin götürülməsi qaydaları”;
 • ГОСТ 31815 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Sertifikatlaşdırma prosedurunda nəzarətin aparılması qaydaları”;
 • ГОСТ 31816 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Uyğunluğu göstərən nişanların tətbiqi”;
 • ISO/IEC 17007 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən normativ sənədlərin hazırlanmasına dair metodik göstərişlər”;
 • ISO/IEC 17011 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanları akkreditə edən akkreditasiya orqanlarına dair ümumi tələblər”;
 • ISO/IEC 17020 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Müxtəlif tip nəzarət orqanlarının işinə dair tələblər”;
 • ISO/IEC 17030 “Üçüncü şəxs tərəfindən aparılan qiymətləndirmədə uyğunluq nişanlarına dair ümumi tələblər”;
 • ISO/IEC 17000-2012 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Lüğət və ümumi prinsiplər”;
 • ISO 9000-2011 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi. Əsas müddəalar və lüğət”;
 • ISO 9001-2011 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi. Tələblər”;
 • AZS/ISO 19011-2012 “İdarəetmə sisteminin auditi üzrə rəhbər qaydalar”;
 • AZS/ISO 22000-2007 “Qida məhsullarının təhlükəsizliyini idarəetmə sistemi. Qida məhsullarının yaranmasında iştirak edən təşkilatlara dair tələblər”.

Sertifikatlaşdırma üzrə orqan «AZGİDASERT» MMC-nin Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin sənədləri:

 1. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Sertifikatlaşdırma üzrə orqan «AZGIDASERT» MMC haqqında Əsasnamə”. “Qərəzsizliyin təmini üzrə Komitə haqqında Əsasnamə”.
 2. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Keyfiyyət üzrə rəhbər sənəd”.
 3. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Rəhbərlik tərəfindən təhlil”.
 4. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Sənədlərin idarəolunması”.
 5. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Qərəzsizliyin təmini üzrə işlərin aparılması qaydaları”.
 6. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Daxili audit”.
 7. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Məhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı istifadə olunan nümunələr ilə davranış qaydaları”.
 8. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Uyğunluğun təsdiqi sferasında məhsulların identifikasiyasının aparılması qaydaları”.
 9. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Sertifikatlaşdırma orqanının düzəldici və önləyici fəaliyyəti”.
 10. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Arxivin aparılması qaydaları”.
 11. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Sertifikatlaşmış məhsullara nəzarət”.
 12. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Uyğunluq sertifikatlarının tərtibi qaydaları”.
 13. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Personalın idarəolunması”.
 14. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Uyğun olmayan məhsulun idarəolunması”.
 15. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Qeydlərin idarəolunması”.
 16. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Uyğunluğun təsdiqi prosesində xarici uyğunluq sertifikatlarının, uyğunluq nişanlarının, sınaq protokollarının və digər sənədlərin tanınması qaydaları”.
 17. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Məhsulların ardıcıl istehsalına dair sertikikatlaşma işlərinin (prosedurların) qarşılıqlı tanınması haqqında ikitərəfli razılığın olmadığı ölkədən gətirilən xarici istehsallı məhsulların serifikatlaşdırılması qaydaları”.
 18. Sənədləşdirilmiş prosedur. “İstehsalın sertifikatlaşması və ya təhlilinin aparılması qaydaları”.
 19. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın rəhbərliyinin vəzifə təlimatı”.
 20. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın ekspert-auditorlarının vəzifə təlimatı”.
 21. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Uyğunluq sertifikatlarının tanınması qaydaları”.
 22. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Məhsulun uyğunluğunun təsdiqi üzrə işlərin aparılması qaydaları”.
 23. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Şikayətlərə baxılması qaydaları”.
 24. Sənədləşdirilmiş prosedur. “Risklərin idarəolunması və təhlili”.